Actievoorwaarden voor deelname aan PUMA Creative Camp 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing wanneer deelnemers (hierna “Deelnemers”) zich inschrijven voor PUMA Creative Camp, georganiseerd door PUMA BENELUX B.V., gevestigd te Plesmanstraat 1, Leusden en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27149853 in samenwerking met PR-bureau Kult & Ace, gevestigd te Stadhouderskade 1, Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67622011.

 1. PUMA biedt programma’s aan onder de naam PUMA Creative Camp (de “Actie”) onder de volgende nadere voorwaarden.
 2. De Actie loopt vanaf 13 juni 2022. Inschrijven voor het event kan t/m 30 juni 2022.
 3. Het betreft geen officiële onderwijsinstelling.
 4. Deelnemers kunnen zich eenmalig inschrijven op de actiesite nl. Hiervoor dienen zij hun gegevens en hun motivatie in te vullen en deze actievoorwaarden te accepteren.
 5. Er is geen garantie op een plek bij het evenement. Deelnemers worden hiervoor geselecteerd op basis van hun ingezonden motivatie. Er is plek voor maximaal 60 deelnemers per offline event. Deelnemers worden per hele dag geselecteerd, niet per programmaonderdeel. Winnaars worden voor 10 juli 2022 bekend gemaakt per e-mail aan het door Deelnemer opgegeven e-mailadres.
 6. De minimale leeftijd om deel te nemen aan de Actie is 18 jaar.
 7. Deelname is gratis, met dien verstande dat de Deelnemer zelf dient te zorgen voor een werkende internetverbinding en de benodigde hard- en software (d.w.z. computer en internetbrowser) om zich in te schrijven.
 8. Bij inschrijving en deelname worden je persoonsgegevens verwerkt door Kult & Ace. Voor meer informatie hierover en je rechten ter zake wordt verwezen naar de toepasselijke privacyverklaring.
 9. Over de uitslag en toekenning van een plek kan niet worden gecorrespondeerd.
 10. PUMA en Kult & Ace zijn te allen tijd gerechtigd de Actie in te trekken en/of te beëindigen. Voorts zijn zij gerechtigd Deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de Actie wanneer zij onvolledige of onjuiste gegevens hebben verstrekt dan wel aan een van de andere voorwaarden voor deelname niet voldoen.
 11. Deelname is geheel voor eigen risico. PUMA en Kult & Ace zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door of verband houdend met deelname aan de Actie. Dit geldt zowel, maar niet alleen, voor wat betreft inschrijving, als selectie en/of deelname. Voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in gevallen van opzet/grove nalatigheid van een der partijen en/of voor zover verplichtingen ter zake van de verwerking van persoonsgegevens niet worden nageleefd en aansprakelijkheid op grond van de wet daarvoor niet kan worden uitgesloten.
 12. Voor wat betreft het gebruik van de website nlwordt tevens verwezen naar de van toepassing zijnde Disclaimer.
 13. Op deze actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht er enig geschil voortvloeien uit de inschrijving, selectie en/of deelname aan de Actie, dan is ter zake de rechtbank Utrecht uitsluitend bevoegd.

Voor vragen en/of klachten over deze Actie kan men contact opnemen met de op de website vermelde contactpersoon bij Kult & Ace. Een medewerker van Kult & Ace neemt dan z.s.m. contact met u op.