Privacyverklaring PUMA Creative Camp

ersie: juni 2022

 

Bij gebruik van onze website http://www.pumacreativecamp.nl/ (hierna “Website”) en deelname aan de PUMA Creative Camp worden jouw persoonsgegevens verwerkt.

PUMA organiseert de PUMA Creative Camp in samenwerking met PR-bureau Kult & Ace. Beide partijen verwerken persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring beschreven. Kult & Ace heeft de Website in beheer en is daardoor de partij die in eerste instantie toegang heeft tot jouw persoonsgegevens. Daarom is Kult & Ace je contactpersoon met betrekking tot dit onderwerp.

PUMA en Kult & Ace zijn ervan overtuigd dat de bescherming van jouw persoonsgegevens en eerbiediging van jouw persoonlijke levenssfeer van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin worden de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en daaraan gerelateerde van toepassing zijnde wet- en regelgeving alsmede deze privacyverklaring gevolgd.

Via deze privacyverklaring word je geïnformeerd over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Hierin geven wij aan waarom jouw persoonsgegevens worden verwerkt, hoe wij dat doen en welke rechten je daarbij hebt (zoals het recht op inzage en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens).

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan jouw identiteit kan worden herleid, zoals je naam, (e-mail)adres, IP-adres, telefoonnummer en leeftijd. Met name de volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

Website bezoeken ·         Persoonsgegevens middels cookies, waaronder je IP-adres en browsertype en -versie (zie voor meer informatie over cookies verder hieronder)
Aanmelden PUMA Creative Camp ·         Contactgegevens (naam, woonplaats, e-mailadres)

·         Geboortedatum

·         Opleading/Bedrijfsnaam & functie

·         Motivatie

Deelnemers PUMA Creative Camp ·         Foto- en videografie opnames gedurende het event

 

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens, zoals je Burger Service Nummer (BSN) of medische gegevens, verwerkt. We vragen je ook dit soort persoonsgegevens niet aan PUMA en/of Kult & Ace te verstrekken. Indien je deze persoonsgegevens toch (per ongeluk) verstrekt, worden deze persoonsgegevens zo snel mogelijk na ontvangst verwijderd.

Aanmelden voor een van onze diensten kan alleen als je ouder bent dan 16 jaar. PUMA en Kult & Ace zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verwerking van persoonsgegevens van personen onder de 18 jaar (“Kinderen”) zonder toestemming van hun ouder(s) of voogd. Indien wij erachter komen dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder(s) of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers.

Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, dan kunt u een e-mail sturen naar pumacreativecamp@kultandace.com.

2. Hoe worden deze gegevens verkregen?

Kult & Ace ontvangt jouw persoonsgegevens, omdat jij die zelf hebt verstrekt via de Website. PUMA zal via Kult & Ace uitsluitend jouw gegevens ontvangen die voor deelname aan de PUMA Creative Camp worden ingestuurd.

Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij (o.a.) geen goed functionerende websitebieden, niet met je communiceren over deelname en/of je niet informeren over onze dienstverlening, waaronder de masterclasses. De doeleinden van onze verwerkingen worden hieronder nader beschreven.

3. Doeleinden en wettelijke grondslag van onze verwerking van je persoonsgegevens

3.1 Verwerking van jouw gegevens wanneer je onze Website bezoekt (cookies):

Wanneer je onze website bezoekt om meer te weten te komen over de PUMA Creative Camp, zonder dat je je registreert, verwerken wij de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het beschikbaar stellen van onze Website;
 • Het waarborgen van de werking en de beveiliging van onze Website;
 • Het uitvoeren van analyses op het gebruik van onze Website;
 • Het aanpassen van onze Website aan jouw behoeftes.

Op basis van ons gerechtvaardigd belang mogen wij jouw persoonsgegevens voor deze doeleinden verwerken. Ons gerechtvaardigd belang om via cookies de Website optimaal te laten functioneren weegt in dat geval zwaarder dan jouw privacybelang. Voor het gebruik van analytische cookies (dat zijn cookies die jouw webgedrag op de Website volgen) zullen wij echter actief toestemming aan je vragen.

Deze persoonsgegevens worden voor veiligheidsdoeleinden opgeslagen in serverlogbestanden. In de cookiebanner op onze Website is aangegeven hoe lang iedere cookie na elk websitebezoek bewaard zal blijven. Wanneer de termijn is verstreken, worden de cookies automatisch verwijderd. Voor meer informatie over de geplaatste cookies verwijzen wij naar ons cookiebeleid.

Externe links

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of diensten van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, zoals bijvoorbeeld video’s op YouTube. Onze privacyverklaring is niet van toepassing wanneer je een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of dienst te gaan. Je gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder de partijen die een link hebben op onze Website, zijn onderworpen aan hun eigen regels en beleid. Onze Website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden je aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

3.2 Verwerking van je gegevens wanneer je je aanmeldt voor de PUMA Creative Camp

Wanneer je je aanmeldt voor de PUMA Creative Camp, verwerken wij de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het selecteren van de deelnemers voor de workshops;
 2. Het aanbieden van de workshops;
 3. Communicatie over deelname;
 4. Het vergroten van het bereik van onze (nieuwe) producten en diensten middels marketingactiviteiten.

Op basis van de uitvoering van de overeenkomst die je als deelnemer met PUMA aangaat, mogen wij jouw persoonsgegevens voor deze doeleinden verwerken. Als klant van PUMA mogen wij je benaderen voor het versturen van nieuwsbrieven over de PUMA Creative Camp en kunnen wij je informeren over onze producten, diensten en aanbiedingen.

Indien je niet langer op de hoogte wilt blijven van nieuws over de PUMA Creative Camp, andere diensten en producten of acties van PUMA, tref je bij iedere e-mail een afmeldmogelijkheid aan of je kan je afmelden door een uitschrijvingsverzoek te sturen naar  pumacreativecamp@kultandace.com.

Het verstrekken van je naam, adres, e-mailadres en leeftijd is noodzakelijk als je je wilt aanmelden voor de PUMA Creative Camp. Mocht je meer gegevens willen verstrekken dan noodzakelijk (bijvoorbeeld door deze te noemen in je motivatie), dan doe je dat op basis van toestemming (die je later altijd kunt intrekken door een bericht te sturen naar pumacreativecamp@kultandace.com).

Deze persoonsgegevens worden voor veiligheidsdoeleinden opgeslagen in serverlogbestanden. We zullen je gegevens maximaal tot twee jaar na het evenement bewaren, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling je persoonsgegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten of het afwikkelen van de overeenkomst.

Het intrekken van je toestemming en afmelden voor eventuele nieuwsbrieven

Het intrekken van je toestemming is van kracht voor de toekomst en heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking. Indien je jouw toestemming hebt ingetrokken of je hebt afgemeld voor onze nieuwsbrieven, zullen wij je persoonsgegevens binnen vier weken verwijderen uit onze systemen, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling je persoonsgegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten of het afwikkelen van de overeenkomst.

3.3 Geautomatiseerde besluitvorming

Kult & Ace gebruiken uw persoonsgegevens niet voor het nemen van geautomatiseerde besluiten, waaronder profiling.

4. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Kult & Ace kan de persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken van persoonsgegevens ter zake van de genoemde doelstellingen. Met deze derden hebben wij afspraken gemaakt, zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van jouw persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en deze privacyverklaring.

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens kunnen verstrekken, zijn bijvoorbeeld:

 • Andere bedrijven binnen de PUMA-groep in het kader van een collectieve samenwerkingsprocedure binnen de groep;
 • IT-dienstverleners die de platforms, databases en hulpmiddelen voor onze producten en diensten voorbereiden (bijv. onze Website), de verzending van nieuwsbrieven en informatieve e-mails, analyses uitvoeren over gebruikersgewoonten op onze websites, marketingcampagnes uitvoeren en jouw persoonsgegevens tijdens het aankoopproces namens ons verwerken. In dit geval is Mijn Domein onze websitehost. Zij ontvangt de gegevens die je achterlaat op onze Website. Ook ons internationale PR-bureau, Loop, ontvangt de gegevens voor marketingdoeleinden.
 • In het geval van juridische geschillen, dragen we jouw gegevens over aan onze advocaat en de bevoegde rechtbank.
 • Daarnaast geven we jouw persoonsgegevens door als we wettelijk verplicht zijn om dergelijke gegevens door te sturen (bijvoorbeeld aan de politieautoriteiten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of aan de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming).

Het delen van je persoonsgegevens gebeurt waar redelijkerwijs mogelijk in geanonimiseerde of anders gepseudonimiseerde vorm. Wij sluiten overeenkomsten met deze derden om je persoonsgegevens te beschermen.

Indien onze serviceproviders buiten de Europees Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd, geven wij je persoonsgegevens alleen door onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt. Wij spannen ons bijvoorbeeld in een adequaat niveau van bescherming te verzekeren en wij zorgen voor de nodige contractuele, technische en organisatorische waarborgen. Ingeval in het derde land geen adequaat beschermingsniveau bestaat, zullen wij je daarover informeren. Het kan echter zijn dat de verzamelde persoonsgegevens via social media cookies en tracking cookies in een land met een minder adequaat beschermingsniveau worden opgeslagen. Indien je daar niet mee wilt instemmen, adviseren we je geen akkoord te geven voor die type cookies.

Intern bij Kult & Ace dan wel PUMA hebben medewerkers slechts toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het bereiken van het doel waarvoor jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

5. Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Wij nemen redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om de websitebezoekers, deelnemers aan de PUMA Creative Camp of lezers van onze nieuwsbrief te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden. De informatie die op onze Website wordt uitgewisseld, verzameld en geanalyseerd, is versleuteld met een certificaat. Je herkent dit aan het slotje in de URL-balk.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor je privacy, zullen wij je zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren je dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

6. Jouw rechten ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens

Je hebt de volgende rechten m.b.t. de verwerking van je persoonsgegevens:

 • Je kan verzoeken om informatie over en/of inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Dit houdt in dat je kan opvragen welke persoonsgegevens er van jou zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt.
 • Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je van mening bent dat het gebruik van je persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Je kan ons verzoeken je persoonsgegevens te laten wijzigen/corrigeren en/of de verwerking van je persoonsgegevens te beperken;
 • Je kan ons ook vragen om je persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.
 • Je kan ons ook vragen om te zorgen dat je persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.

Verzoeken en andere berichten ter zake van de uitoefening van voornoemde rechten kunnen schriftelijk worden ingediend via onderstaande contactgegevens. Wij vragen je om je verzoek te motiveren, te voorzien van je voor- en achternaam, handtekening en e-mailadres. In uitzonderlijke gevallen waarin dit noodzakelijk wordt geacht, kan worden gevraagd om een kopie van een geldig legitimatiebewijs waarvan alle overbodige informatie, waaronder in ieder geval je Burger Service Nummer (BSN) is doorgestreept (bijvoorbeeld middels uploaden via de KopieID app), te overleggen.

Je ontvangt in beginsel binnen één maand na ontvangst van je verzoek een reactie. Wij zullen aan je verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de persoonsgegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan jouw privacybelang of wanneer het voldoen aan je verzoek anderszins niet wettelijk verplicht is. Als wij de persoonsgegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de persoonsgegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen.

Indien is voldaan aan een verzoek om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, zullen wij ook derden aan wie deze persoonsgegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen.

Contactgegevens

Wanneer je je rechten wilt uitoefenen of vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer je suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud daarvan, dan wel klachten hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kan je schriftelijk contact opnemen met:

Kult & Ace

t.a.v. Daniëlle Groenewald

o.v.v. Verwerking persoonsgegevens PUMA Creative Camp

De Clercqstraat 125 HS

1053 AK Amsterdam
pumacreativecamp@kultandace.com

Indien je niet tevreden bent over de wijze waarop wij met je verzoek of bezwaar zijn omgegaan of anderszins over de verwerking van je persoonsgegevens door PUMA en/of Kult & Ace, kan je ook een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Meer hierover kan je vinden via:
link.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen van tijd tot tijd deze privacyverklaring aanpassen of updaten. Aanpassingen van deze privacyverklaring treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze website. Wij raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring. Indien deze aanpassingen voor jou van significant belang zijn informeren wij je daar altijd over (bijv. per e-mail).