Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op het gebruik van de website www.pumacreativecamp.nl (de “Website”) en daarop beschikbare informatie, links en downloads (de “Informatie”). De gebruiker van de Website (de “Gebruiker”) gaat akkoord met deze voorwaarden door de Website en/of Informatie te gebruiken. Wanneer de Gebruiker diensten van PUMA afneemt, wordt daartoe een overeenkomst met op de dienstverlening van toepassing zijnde Actievoorwaarden gesloten. De daarin opgenomen bepalingen zullen (met voorrang) op die dienstverlening van toepassing zijn.

Gebruik van de Website

Het gebruik van de Website en de Informatie die daar wordt uitgewisseld, verzameld en geanalyseerd is versleuteld met een certificaat. U herkent dit aan het slotje in de URL-balk. Ondanks de inspanningen van PUMA en door haar ingeschakelde derden ter zake van de verzameling en publicatie van de op de Website opgenomen Informatie en het gebruik van de achterliggende software, kan deze Website technische onvolkomenheden of onjuistheden bevatten. De Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de internetverbinding, hardware en software die hij/zij gebruikt om de Website en/of Informatie te bekijken en gebruiken. Voor zover wettelijk toegestaan, sluit PUMA hierbij iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit en/of beschikbaarheid van de middels haar Website geboden informatie, aangeboden diensten en het (ongestoord) gebruik van de Website, alsook enige vorm van directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit en/of op enigerlei manier verband houdt met het gebruik van de Website en/of Informatie, uitdrukkelijk uit. Zulks behoudens gevallen van opzet en/of grove schuld aan de zijde van PUMA. Te allen tijde is haar aansprakelijkheid beperkt tot directe schade (d.w.z. vermogensschade die direct voortvloeit uit de schadeveroorzakende gebeurtenis; dus o.a. zal niet worden vergoed: gevolgschade, reputatieschade, gederfde winst, gemiste omzet, verminderde goodwill) en voorts steeds tot een maximumbedrag van € 1.000,- per gebeurtenis. Aansprakelijkheid voor herhaalde gevallen van schade door dezelfde oorzaak is uitgesloten.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten die rusten op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op de Website en de middels de Website aangeboden Informatie zijn eigendom van PUMA of in voorkomend geval van derden. Het is niet toegestaan via de Website verkregen of beschikbare informatie, materiaal, producten of diensten te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PUMA en/of de betreffende rechthebbende.

Websites van derden

De Website kan links of verwijzingen bevatten naar applicaties, websites of diensten die worden onderhouden door derden. PUMA is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van applicaties, websites of diensten van derden waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de Website. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van links en verwijzingen naar applicaties, websites of diensten van derden berust uitsluitend bij de Gebruiker.

Persoonsgegevens

Door PUMA en door haar ingeschakelde derden worden persoonsgegevens van websitebezoekers en deelnemers aan de PUMA Creative Camp verwerkt. In de Privacyverklaring wordt beschreven waarom en door wie gegevens van jou worden verwerkt, hoe dat gedaan wordt en welke rechten je daarbij hebt (zoals het recht op inzage en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens). De Privacyverklaring is ook van toepassing op het gebruik van de Website en hierin staan contactgegevens voor als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of je rechten ter zake wilt uitoefenen. Klik op https://www.pumacreativecamp.nl/privacyverklaring/ om de Privacyverklaring in te zien.

Wijzigingen

PUMA behoudt zich het recht voor de op de Website aangeboden Informatie en diensten, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder daar nadere kennisgeving van te doen. De Gebruiker wordt daarom geadviseerd deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Door na wijzigingen van deze voorwaarden gebruik te blijven maken van de Website aanvaardt Gebruiker de gemaakte wijzigingen.

Toepasselijk recht

Op de Website en deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.